English  |  上海硅酸盐所  |  中国科学院  
首 页
 
热电转换材料与器件研究课题组
研究成果 当前位置:首页 >  研究领域 > 无机非金属材料结构设计及新材料探索 > 热电转换材料与器件研究课题组 > 研究成果

代表性论文:

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年及更早 授权专利

请浏览www.researcherid.com/rid/F-2705-2010查看课题组发表文章

 

2018论文 

 1. Shi, Xun; Chen, Hongyi; Hao, Feng; Liu, Ruiheng; Wang, Tuo; Qiu, Pengfei; Burkhardt, Ulrich; Grin, Yuri; Chen, Lidong, “Room-temperature ductile inorganic semiconductor” Nature Mater., 17(5), 4212018 
 2. Qiu, Pengfei; Agne, Matthias T.; Liu, Yongying; Zhu, Yaqin; Chen, Hongyi; Mao, Tao; Yang, Jiong; Zhang, Wenqing; Haile, Sossina M.; Zeier, Wolfgang G.; Janek, Juergen; Uher, Ctirad; Shi, Xun; Chen, Lidong; Snyder, G. Jeffrey, “Suppression of atom motion and metal deposition in mixed ionic electronic conductors”, Nature Commun., 9 (2910), 2018. 
 3. Shi, Wei; Qu, Sanyin; Chen, Hongyi; Chen, Yanling; Yao, Qin; Chen, Lidong, “One-step Synthesis and Enhanced Thermoelectric Properties of Polymer-Quantum Dot Composite Films”, Angew. Chem. Int. Ed., 57(27), 8037-80422018 
 4. Qiu, Pengfei; Qin, Yuting; Zhang, Qihao; Li, Ruoxi; Yang, Jiong; Song, Qingfeng; Tang, Yunshan; Bai, Shengqiang; Shi, Xun; Chen, Lidong, “Intrinsically High Thermoelectric Performance in AgInSe2 n-Type Diamond-Like Compounds”, Adv. Sci., 5(3), 17007272018 
 5. Bu, Kejun; Huang, Jian; Luo, Mengjia; Guan, Mengjia; Zheng, Chong; Pan, Jie; Zhang, Xian; Wang, Sishun; Zhao, Wei; Shi, Xun; Xu, Li; Huang, Fuqiang, “Observation of High Seebeck Coefficient and Low Thermal Conductivity in [SrO]-Intercalated CuSbSe2 Compound”, Chem. Mater., 5539-55432018. 
 6. Chen, Fan; Liu, Ruiheng; Yao, Zheng; Xing, Yunfei; Bai, Shengqiang; Chen, Lidong, “Scanning laser melting for rapid and massive fabrication of filled skutterudites with high thermoelectric performance”, J. Mater. Chem. A 6(16), 6772-67792018 
 7. Chen, Rui; Qiu, Pengfei; Jiang, Binbin; Hu, Ping; Zhang, Yiming; Yang, Jiong; Ren, Dudi; Shi, Xun; Chen, Lidong, “Significantly optimized thermoelectric properties in high-symmetry cubic Cu7PSe6 compounds via entropy engineering”, J. Mater. Chem. A 6(15), 6493-65022018 
 8. Zhao, Kunpeng; Guan, Mengjia; Qiu, Pengfei; Blichfeld, Anders B.; Eikeland, Espen; Zhu, Chenxi; Ren, Dudi; Xu, Fangfang; Iversen, Bo B.; Shi, Xun; Chen, Lidong, “Thermoelectric properties of Cu2Se1-xTex solid solutions”, J. Mater. Chem. A6(16), 6977-69862018 
 9. Hao, Feng; Xing, Tong; Qiu, Pengfei; Hu, Ping; Wei, Tianran; Ren, Dudi; Shi, Xun; Chen, Lidong, “Enhanced Thermoelectric Performance in n-Type Bi2Te3-Based Alloys via Suppressing Intrinsic Excitation”, ACS Appl. Mater. Inter., 2018, 10 (25), 21372-21380. 
 10. Song, Qingfeng; Qiu, Pengfei; Chen, Hongyi; Zhao, Kunpeng; Ren, Dudi; Shi, Xun; Chen, Lidong, “Improved thermoelectric performance in nonstoichiometric Cu2+dMn1-dSnSe4 quaternary diamondlike compounds”, ACS Appl. Mater. Inter., 2018, 10 (12), 10123-10131. 
 11. Wan, Shun; Qiu, Pengfei; Huang, Xiangyang; Song, Qingfeng; Bai, Shengqiang; Shi, Xun; Chen, Lidong, “Synthesis and thermoelectric properties of charge-compensated SyPdxCo4-xSb12 skutterudites”, ACS Appl. Mater. Inter., 2018, 10 (1), 625-634. 
 12. Qu, Sanyin; Yao, Qin; Wang, Liming; Hua, Jianli; Chen, Lidong, “A novel hydrophilic pyridinium salt polymer/SWCNTs composite film for high thermoelectric performance”, Polymers, 2018, 136, 149-156. 
 13. Duan, Jialin; Zhu, Chenxi; Guan, Mengjia; Lu, Ping; He, Ying; Fu, Zhengqian; Zhang, Linlin; Xu, Fangfang; Shi, Xun; Chen, Lidong, “Multiple phase transitions and structural oscillations in thermoelectric Cu2S at elevating temperatures”, Ceram. Int., 2018, 44(11), 13076-13081. 
 14. Qu, Sanyin; Ming, Chen; Yao, Qin; Lu, Wanheng; Zeng, Kaiyang; Shi, Wei; Shi, Xun; Uher, Ctirad; Chen, Lidong, “Understanding the Intrinsic Carrier Transport in Highly Oriented Poly(3-hexylthiophene): Effect of Side Chain Regioregularity”, Polymers, 2018, 10 (8), 815. 
 15. Wei, Tian-Ran; Qin, Yuting; Deng, Tingting; Song, Qingfeng; Jiang, Binbin; Liu, Ruiheng; Qiu, Pengfei; Shi, Xun; Chen, Lidong, “Copper chalcogenide thermoelectric materials”, Science China Materials, 2018. 
 16. Chen, Liu-Cheng; Cao, Zi-Yu; Yu, Hao; Jiang, Bin-Bin; Su, Lei; Shi, Xun; Chen, Li-Dong; Chen, Xiao-Jia, “Phonon anharmonicity in thermoelectric palladium sulfide by Raman spectroscopy”, Appl. Phys. Lett., 2018, 113(2), 022105. 
 17. Chen, Liu-Cheng; Jiang, Bin-Bin; Yu, Hao; Pang, Hong-Jie; Su, Lei; Shi, Xun; Chen, Li-Dong; Chen, Xiao-Jia, “Thermoelectric properties of polycrystalline palladium sulfide”, RSC Adv., 2018, 8(24), 13154-13158. 
 18. Chen, Liu-Cheng; Yu, Hao; Pang, Hong-Jie; Jiang, Bin-Bin; Su, Lei; Shi, Xun; Chen, Li-Dong; Chen, Xiao-Jia, “Pressure-induced superconductivity in palladium sulfide”, Journal of Physics Condensed Matter, 2018, 30(15), 155703. 
 19. Guan, Meng-Jia; Qiu, Peng-Fei; Song, Qing-Feng; Yang, Jiong; Ren, Du-Di; Shi, Xun; Chen, Li-Dong, “Improved electrical transport properties and optimized thermoelectric figure of merit in lithium-doped copper sulfides”, Rare Metals, 2018, 37(4), 282-289. 
 20. Sanyin Qu, Qin Yao, Bingxue Yu, Kaiyang Zeng, Wei Shi, Yanling Chen, Lidong Chen, “Optimizing the Thermoelectric Performance of Poly(3-hexylthiophene) through Molecular-Weight Engineering”, Chemistry An Asian Journal, 2018, 13(21),  3246-3253. 
 21. Sanyin Qu, Mengdi Wang, Yanling Chen, Qin Yao, Lidong Chen, “Enhanced thermoelectric performance of CNT/P3HT composites with low CNT content”, RSC Adv. 59(8),  33855–33863(2018). 
 22. Sanyin Qu, Yanling Chen, Wei Shi, Mengdi Wang, Qin Yao, Lidong Chen, “Cotton-based wearable poly(3-hexylthiophene) electronic device for thermoelectric application with cross-plane temperature gradient”, Thin Solid Films, 667, 59-63 (2018). 
 23. Yunfei Xing, Ruiheng Liu, Yi-Yang Sun, Fan Chen, Kunpeng Zhao, Tiejun Zhu, Shengqiang Bai, Lidong Chen, “Self-propagation high-temperature synthesis of half-Heusler thermoelectric materials: reaction mechanism and applicability”, J. Mater. Chem. A, 2018, 6(40), 19470-19478 
 24. 张骐昊, 廖锦城, 唐云山, , 刘睿恒, 柏胜强, 陈立东, “方钴矿热电材料/Ti88Al12 界面稳定性研究”, 无机材料学报, 33 (8),  889-894 (2018). 
 25. Li, Juan; Zhang, Xinyue; Chen, Zhiwei; Lin, Siqi; Li, Wen; Shen, Jiahong; Witting, Ian T.; Faghaninia, Alireza; Chen, Yue; Jain, Anubhav; Chen, Lidong; Snyder, G. Jeffrey; Pei, Yanzhong, “Low-Symmetry Rhombohedral GeTe Thermoelectrics”, Joule, 2018, 976-987. 
 26. Tian-Ran Wei, Mengjia Guan, Junjie Yu, Tiejun Zhu, Lidong Chen, Xun Shi, “How to Measure Thermoelectric Properties Reliably”, Joule, 2008, 1-6. 
 27. B. Jiang, P. Qiu, H. Chen, J. Huang, T. Mao, Y. Wang, Q. Song, D. Ren, X. Shi, L. Chen., “Entropy optimized phase transitions and improved thermoelectric performance in n-type liquid-like Ag9GaSe6 materials”, Materials Today Physics, 2018, 20-28. 
 28. Q. Song, P. Qiu, H. Chen, K. Zhao, M. Guan, Y. Zhou, T.-R. Wei,  D. Ren , L. Xi,  J. Yang, Z. Chen,  X. Shi, L. Chen, “Enhanced carrier mobility and thermoelectric performance in Cu2FeSnSe4 diamond-like compound via manipulating the intrinsic lattice defects”, Materials Today Physics, 2018, 45-53. 
 29. Zhiwei Chen, Xinyue Zhang, Siqi Lin, Lidong Chen*, Yanzhong Pei, “Rationalizing phonon dispersion for lattice thermal conductivity of solids”, Research Article, 2018, 888-894.    

 top 

2017年

 1. Qihao Zhang, Jincheng Liao, Yunshan Tang, Ming Gu, Chen Ming, Pengfei Qiu, Shengqiang Bai, Xun Shi, CtiradUher, Lidong Chen,“Realizing a thermoelectric conversion efficiency of 12% in bismuth telluride/skutterudite segmented modules through full-parameter optimization and energy-loss minimized integration”,Energy Environ. Sci., 10 (4), 956-963 (2017).

 2. Raghavendra Nunna, Pengfei Qiu, Meijie Yin, Hongyi Chen, Riley Hanus, Qingfeng Song, Tiansong Zhang, Mei-Yin Chou, Matthias T. Agne, Jiaqing He, G. Jeffrey Snyder, Xun Shi, Lidong Chen,“Ultrahigh thermoelectric performance in Cu2Se-based hybrid materials with highly dispersed molecular CNTs”, Energy Environ. Sci., 10 (9), 1928-1935 (2017).

 3. Peng-an Zong, Riley Hanus, Maxwell Dylla, Yunshan Tang, Jincheng Liao, Qihao Zhang, G. Jeffery Snyder, Lidong Chen, “Ultrahigh thermoelectric performance in Cu2Se-based hybrid materials with highly dispersed molecular CNTs”, Energy Environ. Sci., 10 (1), 183-191 (2017).

 4. Ruiheng Liu, Hongyi Chen, Kunpeng Zhao, Yuting Qin, Binbin Jiang, Tiansong Zhang, Gang Sha, Xun Shi, CtiradUher, Wenqing Zhang, Lidong Chen,“Entropy as a Gene-Like Performance Indicator Promoting Thermoelectric Materials”, Adv. Mater., 29 (38), 1702712 (2017).

 5. Kunpeng Zhao, HaozhiDuan, Raghavendra Nunna, Pengfei Qiu, Yi Zeng, Wenqing Zhang, Jihui Yang, Xun Shi, Lidong Chen,“Solid-State Explosive Reaction for Nanoporous Bulk Thermoelectric Materials”, Adv. Mater., 29 (42), 1701148 (2017).

 6. Qiufen Meng, Kefeng Cai, Yuanxun Chen, Lidong Chen, “Research progress on conducting polymer based supercapacitor electrode materials”, Nano Energy, 36, 268-285 (2017).

 7. Lanling Zhao, Sheik MdKazi Nazrul Islam, Jun Wang, David L. Cortie, Ning Ye,Shixue Dou, Xun Shi, Lidong Chen, G. Jeffrey Snyder, Xiaolin Wang, “Significant enhancement of figure-of-merit in carbon-reinforced Cu2Se nanocrystalline solids”, Nano Energy, 41, 164-171 (2017).

 8. Kunpeng Zhao, Chenxi Zhu, Anders Bank Blichfeld, EspenEikeland, Bo Brummerstedt Iversen, Xun Shi, Lidong Chen, “High thermoelectric performance and low thermal conductivity in Cu2?yS1/3Se1/3Te1/3 liquid-like materials with nanoscale mosaic structures”, Nano Energy, 42, 43-50 (2017).

 9. Qihao Zhang, Zhenxing Zhou, Maxwell Dylla, Matthias T. Agne, Yanzhong Pei, Lianjun Wang, Yunshan Tang, Jincheng Liao, Juan Li, Shengqiang Bai, Wan Jiang, Lidong Chen, Gerald Jeffrey Snyder, “Realizing high-performance thermoelectric power generation through grain boundary engineering of skutterudite-based nanocomposites”, Nano Energy, 41, 501-510 (2017).

 10. Wei Shi, Qin Yao, Sanyin Qu, Hongyi Chen, Tiansong Zhang, Lidong Chen, “Micron-thick highly conductive PEDOT films synthesized via self-inhibited polymerization: roles of anions”, NPG Asia Mater., 9, e405 (2017).

 11. Kunpeng Zhao, Anders Bank Blichfeld, Hongyi Chen, Qingfeng Song, Tiansong Zhang, Chenxi Zhu, Dudi Ren, RileyHanus,Pengfei Qiu, Bo Brummerstedt Iversen, “Enhanced Thermoelectric Performance through Tuning Bonding Energy in Cu2Se1-xSx Liquid-like Materials”, Chem. Mater., 29 (15), 6367-6377 (2017).

 12. Yongxing Sun, Lili Xi, Jiong Yang, Lihua Wu, Xun Shi, Lidong Chen, G. Jeffrey Snyder, Jihui Yang, Wenqing Zhang,“The "electron crystal" behavior in copper chalcogenides Cu2X (X = Se, S)”, J. Mater. Chem. A, 5 (10), 5098-5105 (2017).

 13. Kunpeng Zhao, Anders Bank Blichfeld, EspenEikeland, Pengfei Qiu, Dudi Ren, Bo Brummerstedt Iversen, Xun Shi, Lidong Chen,“Extremely low thermal conductivity and high thermoelectric performance in liquid-like Cu2Se1-xSx polymorphic materials”, J. Mater. Chem. A, 5 (34), 18148-18156 (2017).

 14. Binbin Jiang, Pengfei Qiu, EspenEikeland, Hongyi Chen, Qingfeng Song, Dudi Ren, Tiansong Zhang, Jiong Yang, Bo Brummerstedt Iversen, Xun Shi, Lidong Chen,“Cu8GeSe6-based thermoelectric materials with an argyrodite structure”, J. Mater. Chem. C, 5 (4), 943-952 (2017).

 15. Xing,T., Liu, R. H., Hao, F., Qiu, P. F., Ren, D. D.Shi, X. and Chen, L. D., “Suppressed intrinsic excitation and enhanced thermoelectric performance in AgxBi0.5Sb1.5-xTe3”, J. Mater. Chem. C, 5,12619-12628 (2017).

 16. Binbin Jiang, Pengfei Qiu, Hongyi Chen, Qihao Zhang, Kunpeng Zhao, Dudi Ren, Xun Shi, Lidong Chen, “An argyrodite-type Ag9GaSe6 liquid-like material with ultralow thermal conductivity and high thermoelectric performance”, Chem. Commun., 53 (85), 11658-11661 (2017).

 17. J. K. Chen, L. M. Wang, X. C. Gui, Z. Q. Lin, X. Y. Ke, F. Hao, Y. L. Li, Y. Jiang, Y. Wu, X. Shi,“Strong anisotropy in thermoelectric properties of CNT/PANI composites”, Carbon, 114, 1-7 (2017).

 18. Shun Wan, Xiangyang Huang, Pengfei Qiu, Xun Shi, Lidong Chen,“Compound Defects and Thermoelectric Properties of Self-Charge Compensated Skutterudites SeyCo4Sb12-xSex”, ACS Appl. Mater. Interface, 9 (27), 22713-22724 (2017).

 19. Kunming Zhang, Qihao Zhang, Lianjun Wang, Wan Jiang, Lidong Chen, “Enhanced thermoelectric performance of Se-doped PbTe bulk materials via nanostructuring and multi-scale hierarchical architecture”, J. Appl. Compd., 725, 563-572 (2017)

 20. Jikun Chen, Hongyi Chen, Feng Hao, XinyouKe, Nuofu Chen, TakeakiYajima, Yong Jiang, Xun Shi,Kexiong Zhou, Max Dobeli, Tiansong Zhang, Binghui Ge, Hongliang Dong, Huarong Zeng, Wenwang Wu, Lidong Chen,“Ultrahigh Thermoelectric Performance in SrNb0.2Ti0.8O3 Oxide Films at a Submicrometer-Scale Thickness”, ACS Energy Lett., 2 (4), 915-921 (2017).

 21. Qihao Zhang, Leilei Xu, Zhenxing Zhou, Lianjun Wang, Wan Jiang, Lidong Chen, L. D., “Constructing nanoporous carbon nanotubes/Bi2Te3 composite for synchronous regulation of the electrical and thermal performances”, J. Appl. Phys., 121 (5), 055104 (2017).

 22. Liming Wang, Hui Bi, Qin Yao, Dudi Ren, Sanyin Qu, Fuqiang Huang, Lidong Chen, “Three-dimensional tubular graphene/polyaniline composites as high-performance elastic thermoelectrics”, Composites Science and Technology, 150 135-140 (2017).

 23. Zijun Song, Qihao Zhang, Yuan Liu, Zhenxing Zhou, Xiaofang Lu, Lianjun Wang, Wan Jiang, Lidong Chen, “Enhanced thermoelectric properties in p-type Bi0.4Sb1.6Te3 alloy by combining incorporation and doping using multi-scale CuAlO2 particles”, Physica Status Solidi a-Applications and Materials Science, 214 (1), 1600451 (2017)

 24. Liming Wang, Qin Yao, Wei Shi, Sanyin Qu, Lidong Chen, “Engineering carrier scattering at the interfaces in polyaniline based nanocomposites for high thermoelectric performances”, Materials Chemistry Frontiers, 1(1) 741-748 (2017)

 25. Ming Gu, Shengqiang Bai, Xugui Xia, Xiangyang Huang, Xiaoya Li, Xun Shi, Lidong Chen, “Study on the High Temperature Interfacial Stability of Ti/Mo/Yb0.3Co4Sb12 Thermoelectric Joints”, Applied Science, 7, 952 (2017)

 26. Feng Hao, Pengfei Qiu, Qingfeng Song, Hongyi Chen, Ping Lu, Dudi Ren, Xun Shi, Lidong Chen, “Roles of Cu in the Enhanced Thermoelectric Properties in Bi0.5Sb1.5Te3”, Materials, 10 (3), 251 (2017).

 27. EspenEikeland, Anders B. Blichfeld, Kasper A. Borup, Kunpeng Zhao, Jacob Overgaard, Xun Shi, Lidong Chen, Bo B. Iversen,“Crystal structure across the beta to alpha phase transition in thermoelectric Cu2-xSe”, IUCRJ, 4 (4), 476-485 (2017).

 28. Chenxi Zhu, Ying He, Ping Lu, Zhengqian Fu, Fangfang Xu, Heliang Yao, Linlin Zhang, Xun Shi, Lidong Chen,“Multiple nanostructures in high performance Cu2S0.5Te0.5 thermoelectric materials”, Ceram. Int., 43 (10), 7866-7869 (2017).

 29. Jinlong Yu, Kunpeng Zhao, Pengfei Qiu, Xun Shi, Lidong Chen,“Thermoelectric properties of copper-deficient Cu2-xSe (0.05x0.25) binary compounds”, Ceram. Int., 43 (14), 11142-11148 (2017).

 30. Kunpeng Zhao,Pengfei Qiu,Qingfeng Song, Anders BankBlichfeld, EspenEikeland, Dudi Ren,Binghui Ge, Bo Brummersted Iversen, Xun Shi*,Lidong Chen, “Ultrahigh thermoelectric performance in Cu2-ySe0.5S0.5 liquid-like materials”, Materials Today Physics, 1, 14-23 (2017).

 31. Ming Gu, Shengqiang Bai, Xugui Xia, Xiangyang Huang, Xiaoya Li, Xun Shi, Lidong Chen,“Study on the High Temperature Interfacial Stability of Ti/Mo/Yb0.3Co4Sb12 Thermoelectric Joints”, Applied Science-Basel, 7 (9) 952 (2017).

 32. Peng-an Zong, Lidong Chen, “Preparation and Mechanical Properties of Ce0.85Fe3CoSb12/rGO Thermoelectric Nanocomposite”, J. Inorg. Mater., 32 (1), 33-38 (2017).

 33. Yuting Qin, Pengfei Qiu, Xun Shi, Lidong Chen,“Thermoelectric Properties for CuInTe2-xSx (x=0, 0.05, 0.1, 0.15) Solid Solution”, J. Inorg. Mater., 32 (11), 1171-1176 (2017).

 34. Yongying Liu, Pengfei Qiu, Hongyi Chen, Rui Chen, Xun Shi, Lidong Chen,“Measuring Ionic Conductivity in Mixed Electron-ionic Conductors Based on the Ion-blocking Method”, J. Inorg. Mater., 32 (12), 1337-1344 (2017).

 top  

2016年

 1. Xun Shi*, Lidong Chen*, “Thermoelectric materials step up”, Nature Mater. 15 (2016), 691-692. 
 2. Feng Hao, Pengfei Qiu, Yunshan Tang, Shengqiang Bai, Tong XingHsu-Shen Chu, Qihao Zhang, Ping Lu, Tiansong Zhang, Dudi Ren, “High efficiency Bi2Te3-based materials and devices for thermoelectric power generation between 100 and 300 degrees C”, Energy Environ. Sci. 9 (10) (2016), 3120-3127 
 3. Xun Shi, Lidong Chen, C. Uher, “Recent advances in high-performance bulk thermoelectric materials”, Int. Mater. Rev. 61 (6) (2016) 379-415 
 4. Qihao Zhang, Xiangyang Huang, Shengqiang Bai, Xun Shi, Ctirad Uher, Lidong Chen*, “Thermoelectric Devices for Power Generation: Recent Progress and Future Challenges”, Adv. Eng. Mater. 18 (2016) 194-213. 
 5. Ming Gu, Xugui Xia, Xiangyang Huang, Shengqiang Bai, Xiaoya Li, Lidong Chen*, “Study on the interfacial stability of p-type Ti/CeyFexCo4-xSb12 thermoelectric joints at high temperature”, J. Alloy. Compd. 671 (2016), 238-244. 
 6. Yuting Qin, Pengfei Qiu, Ruiheng Liu, Yulong Li, Feng Hao, Tiansong Zhang, Dudi Ren, Xun Shi*, Lidong Chen*, “Optimized thermoelectric properties in pseudocubic diamond-like CuGaTe2 compounds”, J. Mater. Chem. A. 4 (2016), 1277-1289. 
 7. Yulong Li, Pengfei Qiu, Haozhi Duan, Jikun Chen, G. Jeffrey Snyder, Xun Shi, Bo Brummerstedt Iversen, Lidong Chen, “Enhanced thermoelectric performance in rare-earth filled-skutterudites”, J. Mater. Chem. C. 4 (2016), 4374-4379. 
 8. Liming Wang, Qin Yao*, Juanxiu Xiao, Kaiyang Zeng, Sanyin Qu, Wei Shi, Qun Wang, Lidong Chen*, “Enhanced Thermoelectric Properties of Polyaniline Nanofilms Induced by Self-Assembled Supramolecules”, Chem-Asian J. 11 (2016), 1955-1962. 
 9. Liming Wang, Qin Yao*, Juanxiu Xiao, Kaiyang Zeng, Sanyin Qu, Wei Shi, Qun Wang, Lidong Chen*, “Engineered Molecular Chain Ordering in Single-Walled Carbon Nanotubes/Polyaniline Composite Films for High-Performance Organic Thermoelectric Materials” Chem-Asian J. 11 (2016), 1804-1810. 
 10. Qiu, Pengfei; Zhu, Yaqin; Qin, Yuting; Shi, Xun*; Chen, Lidong, “Electrical and thermal transports of binary copper sulfides CuxS with x from 1.8 to 1.96”, APL. Mater. 2016, 4, 104805(1-8). 
 11. Liming Wang, Qin Yao, Sanyin Qu, Wei Shi, Lidong Chen, “Influence of electronic type of SWNTs on the thermoelectric”, Organic Electronics 39 (2016) 146-152 
 12. Pengfei Qiu, Xun*Shi, Lidong*Chen, “Cu-based thermoelectric materials”, Energy Storage Materials, 2016, 3, 85-97.  
 13. Sanyin Qu, Qin Yao, Liming Wang, Zhenhua Chen, Kunqi Xu, Huarong Zeng, Wei Shi, Tiansong Zhang, Ctirad Uher, Lidong Chen, “Highly anisotropic P3HT films with enhanced thermoelectric performance via organic small molecule epitaxy”, NPG Asia Mater. 2016, 8, 1-11. 
 14. Jiong Yang, Lili Xi, Wujie Qiu, Lihua Wu, Xun Shi, Lidong Chen, Jihui Yang, Wenqing Zhang, Ctirad Uher & David J Singh, “On the tuning of electrical and thermal transport inthermoelectrics: an integrated theory–experiment perspective”, NPJ Comput. Mater. 2 (2016) 15015 
 15. Ruiheng Liu, Yuting Qin, Nian Cheng, Jiawei Zhang, Xun Shi, Yuri Grin, Lidong Chen, “Thermoelectric performance of Cu1-x-delta AgxInTe2 diamond-like materials with a pseudocubic crystal structure”, Inorganic Chemistry Frontiers, 3 (9) (2016) 1167-1177 
 16. Shi, LF; Huang, XY; Gu, M; Chen, LD, “Interfacial structure and stability in Ni/SKD/Ti/Ni skutterudite thermoelements”, Surface & Coatings Technology 285 (2016) 312-317 
 17. Yang, XY; Wu, JH; Gu, M; Xia, XG; Chen, LD, “Fabrication and contact resistivity of W-Si3N4/TiB2-Si3N4/p-SiGe thermoelectric joints”, Ceram. Int. 42 (7) (2016) 8044-8050 
 18. Zhou, KX; Chen, JK; Zheng, RK; Ke, XY; Zhang, TS; Shi, X; Chen, LD, “Non-epitaxial pulsed laser deposition of Ag2Se thermoelectric thin films for near-room temperature applications”, Ceram. Int. 42 (10) (2016) 12490-12495 
 19. Wu, LH; Yang, J; Zhang, TS; Wang, SY; Wei, P; Zhang, WQ; Chen, LD; Yang, JH, “Enhanced thermoelectric performance in the Rashba semiconductor BiTeI through band gap engineering”, J. Phys-Condens Mat. 28 (8) (2016) 085801 
 20. Qu, Sanyin; Yao, Qin*; Shi, Wei; Wang, Liming; Chen, Lidong*, “The Influence of Molecular Configuration on the Thermoelectrical Properties of Poly(3-hexylthiophene)”, J. Electronic Mater. 2016, 45, 1389-1396. 
 21. Juyi Wang, Ming Gu, Yefeng Bao, Xiaoya Li, Lidong Chen, “Quick Fabrication and Thermoelectric Properties of Cu12Sb4S13 Tetrahedrite”, J. Electronic Mater., 45 (2016) (4) 
 22. 杨小燕,吴洁华,任都迪,张天松,陈立东,“PSi80Ge20B0.6-SiC纳米复合材料的微观结构与热电性能研究”无机材料学报,31 (9) (2016), 997-1003 
 23. H. Z. Duan, Y. L. Li, K. P. Zhao, P. F. Qiu, X. Shi, L. D. Chen, “Ultra-Fast Synthesis for Ag2Se and CuAgSe Thermoelectric Materials” JOM 68 (10) (2016) 2659-2665 

 top  

2015年

 1. Chenguang Fu, Shengqiang Bai, Yintu Liu, Yunshan Tang, Lidong Chen, , Xinbing Zhao, Tiejun Zhu, “Realizing high figure of merit in heavy-band p-type half-Heusler thermoelectric materials”, Nature Commun. 6 (2015), 5144
 2. Y. He, P. Lu, X. Shi, F. F. Xu, T. S. Zhang, G. J. Snyder, C. Uher, L. D. Chen, “Ultrahigh Thermoelectric Performance in Mosaic Crystals”, Adv. Mater. 27 (2015) 3639-3644
 3. Ying He, Tiansong Zhang, Xun Shi, Su-Huai, Wei, Lidong Chen, “High thermoelectric performance in copper telluride”, NPG Asia Mater. 7 (2015), 1-7
 4. S. Wan, X. Y. Huang, P. F. Qiu, S. Q. Bai, L. D. Chen, “The effect of short carbon fibers on the thermoelectric and mechanical properties of p-type CeFe4Sb12 skutterudite composites”, Materials & Design 67 (2015), 379-384
 5. Qihao Zhang, Xin Ai, Lianjun Wang, Yanxia Chang, Wei Luo, Wan Jiang, Lidong Chen, “Improved Thermoelectric Performance of Silver Nanoparticles-Dispersed Bi2Te3 Composites Deriving from Hierarchical Two-Phased Heterostructure”, Adv. Funct. Mater., 25 (2015) 966-976
 6. Lili Xi, Yuting Qiu, Xun Shi, Wenqing Zhang, Lidong Chen, David J. Singh, Jihui Yang, “Defect-enhanced void filling and novel filled phases of open-structure skutterudites”, Chem. Commun., 51 (2015), 10823-10826
 7. Ping Lu, Huili Liu, Xun Yuan, Fangfang Xu, Xun Shi, Kunpeng Zhao, Wujie Qiu, Wenqing Zhang, Lidong Chen, “Multiformity and fluctuation of Cu ordering in Cu2Se thermoelectric materials”, J Mater Chem A, 3 (2015) (16) 6901-6908
 8. Liming Wang, Qin Yao, Hui Bi, Fuqiang Huang, Qun Wang, Lidong Chen, “PANI/graphene nanocomposite films with high thermoelectric properties by enhanced molecular ordering”, J Mater Chem A, 3 (2013) (16) 7086-7092
 9. Peng-an Zong, Xihong Chen, Yanwu Zhu, Ziwei Liu, Yi Zeng, Lidong Chen, “Construction of a 3D-rGO network-wrapping architecture in a YbyCo4Sb12/rGO composite for enhancing the thermoelectric performance”, J Mater Chem A, 3 (2013) (16) 8643-8649
 10. Xiaobei Wang, Pengfei Qiu, Tiansong Zhang, Dudi Ren, Lihua Wu, Xun Shi, Jihui Yang, Lidong Chen, “Compound defects and thermoelectric properties in ternary CuAgSe-based materials”, J Mater Chem A, 3 (2015) (16) 13662-13670
 11. Pengfei Qiu, Xiaobei Wang, Tiansong Zhang, Xun Shi*, Jihui Yang, Lidong Chen*, “Thermoelectric properties of Te-doped ternary CuAgSe compounds”, J Mater Chem A, 3 (2015) (44) 22454-22464
 12. Yanhong Lv, Jikun Chen, Ren-Kui Zheng, Junqiang Song, Tiansong Zhang, Xiaomin Li, Xun Shi, Lidong Chen, “Photo-induced enhancement of the power factor of Cu2S thermoelectric films”, Sci. Rep. 5 (2015) 16291
 13. Kunyu Zhao, Huarong Zeng, Kunqi Xu, Huizhu Yu, Guorong Li, Junqiang Song, Xun Shi, Lidong Chen, “Scanning thermoelectric microscopy of local thermoelectric behaviors in (Bi,Sb)2Te3 films”, Pysica B-Condensed Matter, 457 (2015), 156-159
 14. Yulong Li, Xun Shi*, Dudi Ren, Jikun Chen, Lidong Chen, “Investigation of the Anisotropic Thermoelectric Properties of Oriented Polycrystalline SnSe”, Energies, 8 (2015), 6275-6285
 15. Zheng Yao, Xiaoya Li, Yunshan Tang, Lidong Chen, “Genomic effect of the quenching process on the microstructure and thermoelectric properties”, J. Electron. Mater., 44 (2015) 1890-1895
 16. 唐云山,柏胜强,任都迪,廖锦城,张澜庭,陈立东,“Yb0.3Co4Sb12/Mo-Cu热电元件的界面结构与界面电阻”,无机材料学报,30 (2015) (3) 256-260
 17. 史迅,杨炯,陈立东,杨继辉,张文清,“‘材料基因组’方法加速热电材料性能优化”,科学导报,2015, 60-63
 18. 席丽丽,邱玉婷,史迅,杨炯,陈立东,杨继辉,张文清,“CoSb3基方钴矿化合物的Ga, In掺杂及相关缺陷的研究”,中国材料进展,34 (2015) (11) 41-49 

 top  

2014年

 1. Ying He, Tristan Day, Tiansong Zhang, Huili Liu, Xun Shi, Lidong Chen, and G. Jeffrey Snyder, “High Thermoelectric Performance in Non-Toxic Earth-Abundant Copper Sulfide”, Adv. Mater., 26 (2014) 3974-3978
 2. Jiawei Zhang, Ruiheng Liu, Nian Cheng, Yubo Zhang, Jihui Yang, Ctirad Uher, Xun Shi, Lidong Chen, and Wenqing Zhang, “High-Performance Pseudocubic Thermoelectric Materials from Non-cubic Chalcopyrite Compounds”, Adv. Mater., 26(2014) 3848-3853
 3. Yinglu Tang, Yuting Qiu, Lili Xi, Xun Shi, Wenqing Zhang, Lidong Chen, Ssu-Ming Tseng, Sinn-wen Chen and G. Jeffrey Snyder, “Phase diagram of In–Co–Sb system and thermoelectric properties of In-containing skutterudites”, Energy Environ. Sci., 7 (2014) 812-819
 4. Qin Yao, Qun Wang, Liming Wang, Yan Wang, Jing Sun, Huarong Zeng, Zhiyue Jin, Xianliang Huangd and Lidong Chen, “The synergic regulation of conductivity and Seebeck coefficient in pure polyaniline by chemically changing the ordered degree of molecular chains”, J. Mater. Chem. A, 2 (2014) 2634-2640
 5. Yuting Qiu, Juanjuan Xing, Xiang Gao, Lili Xi, Xun Shi, Hui Gu, Lidong Chen, “Electrical properties and microcosmic study on compound defects in Ga-contained thermoelectric skutterudites”, J. Mater. Chem. A, 2 (2014) 10952-10959
 6. Liming Wang, Qin Yao, Hui Bi, Fuqiang Huang, Qun Wang and Lidong Chen, “Large thermoelectric power factor in polyaniline/graphene nanocomposite films prepared by solution-assistant dispersing method”, J. Mater. Chem. A, 2 (2014) 11107-11113
 7. Wenlong Mi, Pengfei Qiu, Tiansong Zhang, Yanhong Lv, Xun Shi, and Lidong Chen, “Thermoelectric transport of Se-rich Ag2Se in normal phases and phase transitions”, Appl. Phys. Lett. 104 (2014) 133903
 8. Jikun Chen, Alexandra Palla-Papavlu, Yulong Li, Lidong Chen, Xun Shi, Max Do beli, Dieter Stender, Sascha Populoh, Wenjie Xie, Anke Weidenkaff, Christof W. Schneider, Alexander Wokaun, and Thomas Lippert, “Laser deposition and direct-writing of thermoelectric misfit cobaltite thin films”, Appl. Phys. Lett., 104 (2014) 231907
 9. Nian Cheng, Ruiheng Liu, Shengqiang Bai, Xun Shi, and Lidong Chen, “Enhanced thermoelectric performance in Cd doped CuInTe2 compounds”, J. Appl. Phys. 115 (2014) 163705
 10. Xugui Xia, Xiangyang Huang, Xiaoya Li, Ming Gu, Pengfei, Qiu, Jincheng Liao, Yunshan Tang, Shengqiang Bai, Lidong Chen, “Preparation and structural evolution of Mo/SiOx protective coating on CoSb3-based filled skutterudite thermoelectric material”, J. Alloy. Compds., 612 (2014) 94-99
 11. Peifei Qiu, Xugui Xia, Xiangyang Huang, Ming Gu, Yuting Qiu, Lidong Chen, “Pesting’-like oxidation phenomenon of p-type filled skutterudite Ce0.9Fe3CoSb12”, J. Alloy. Compds., 612 (2014) 365-371
 12. Ming Gu, Xugui Xia, Xiaoya Li, Xiangyang Huang, Lidong Chen, “Microstructural evolution of the interfacial layer in the Ti-Al/Yb0.6Co4Sb12 thermoelectric joints at high temperature”, J. Alloy. Compds., 610 (2014) 665-670

 top 

2013年

 1. Huili Liu, Xun Yuan, Ping Lu, Xun Shi, * Fangfang Xu, Ying He, Yunshan Tang, Shengqiang Bai, Wenqing Zhang*, Lidong Chen*, Yue Lin, Lei Shi, He Lin, Xingyu Gao, Xingmin Zhang, Hang Chi, and Ctirad Uher, “Ultrahigh Thermoelectric Performance by Electron and Phonon Critical Scattering in Cu2Se1-xIx”, Adv. Mater., 25 (2013) 6607-6612 
 2. Yuting Qiu, Lili Xi, Xun Shi*, Pengfei Qiu, Wenqing Zhang*, Lidong Chen, James R. Salvador, Jung Y. Cho, Jihui Yang, Yuan-chun Chien, Sinn-wen Chen, Yinglu Tang, and G. Jeffrey Snyder*, “Charge-Compensated Compound Defects in Ga-containing Thermoelectric Skutterudites”, Adv. Funct. Mater., 23(2013) 3194-3203 
 3. Jing Fan, Wilder Carrillo-Cabrera, Lev Akselrud, Iryna Antonyshyn, Lidong Chen, Yuri Grin, “New Monoclinic Phase at the Composition Cu2SnSe3 and Its Thermoelectric Properties”, Inorg. Chem., 52 (2013) 11067-11074 
 4. Jikun Chen, Xiaoyuan Zhou, Ctirad Uher, Xun Shi, Jin Jun, Hongliang Dong, Yulong Li, Yanfei Zhou, Zhaoyin Wen, Lidong Chen, “Structural modifications and non-monotonic carrier concentration in Bi2Se0.3Te2.7 by reversible electrochemical lithium reactions”,  Acta Mater., 61 (2013), 1508-1517 
 5. Jing Fan, Huili Liu, Xiaoya Shi, Shengqiang Bai, Xun Shi, Lidong Chen, “Investigation of thermoelectric properties of Cu2GaxSn1-xSe3 diamond-like compounds by hot pressing and spark plasma sintering”, Acta Mater., 61 (2013) 4297-4304 
 6. Pengfei Qiu, Xun Shi, Yuting Qiu, Xiangyang Huang, Shun Wan, Wenqing Zhang, Lidong Chen, and Jihui Yang, “Enhancement of thermoelectric performance in slightly charge-compensated CeyCo4Sb12 skutterudites”, Appl. Phys. Lett., 103 (2013) 062103 
 7. Lina Zhou, Pengfei Qiu, Ctirad Uher, Xun Shi, Lidong Chen, “Thermoelectric properties of p-type YbxLayFe2.7Co1.3Sb12 double-filled skutterudites”, Intermetallics, 32 (2013) 209-213 
 8. Hongliang Lu, Ting Wu, Shengqiang Bai, Kangcong Xu, Yingjie Huang, Weimin Gao, Xianglin Yin, Lidong Chen, “Experiment on thermal uniformity and pressure drop of exhaust heat exchanger for automotive thermoelectric generator”, Energy, 54 (2013) 372-377 
 9. Jinfeng Liu, Xiangyang Huang, Guisheng Xu, Lidong Chen, “Thermoelectric properties of layered Sr0.29CoO2 crystals”, J. Alloys Compd., 576 (2013) 247-249 
 10. Huili Liu, Xun Shi*, Melanie Kirkham, Hsin Wang, Qiang Li, Ctirad Uher, Wenqing Zhang*, LidongChen*, “Structure-transformation-induced abnormal thermoelectric properties in semiconductor copper selenide”, Mater. Lett., 93 (2013)121-142 
 11. Pengfei Qiu, Xun Shi, Ruiheng Liu, Yunting Qiu, Shun Wan, Lidong Chen, “Thermoelectric Properties of Manganese-doped  p-type skutterudites CeyFe4-xMnxSb12”, Funct. Mater. Lett., 2013, 6(5) 
 12. Junqiang Song, Qin Yao, Ting Wu, Xun Shi and Lidong Chen, “Microstructures and Thermoelectric Properties of p-Type BixSb2-xTe3 Thin Films with Various Compositions”,  Electron. Mater. Lett., 2013, 9(6), 709-713 
 13. Juan Ding, Hui Gu, Pengfei Qiu, Xihong Chen, Zhen Xiong, Qiang Zheng, Xun Shi, Lidong Chen,” Creation of Yb2O3 Nanoprecipitates Through an Oxidation Process in Bulk Yb-Filled Skutterudites”,  J. Electron. Mater., 42 (2013) 382-388 
 14. Fei Li, Xiangyang Huang, Wan Jiang and Lidong Chen, “Interface Microstructure and Performance of Sb Contacts in Bismuth Telluride-Based Thermoelectric Elements”, J. Electron. Mater., 42 (2013), 1219-1224 
 15. Hongliang Dong, Xiaoya Li, Xiangyang Huang, Yanfei Zhou, Wan Jiang, Lidong Chen*, “Improved oxidation resistance of thermoelectric skutterudites coated with composite glass”, Ceramics International, 39 (2013), 4551-4557 
 16. 吴汀,柏胜强,史迅,陈立东, “Enhanced Thermoelectric Properties of BaxEuyCo4Sb12 with Very High Filling Fraction”, 无机材料学报28 (2013) 224-228 
 17. 宋君强,史迅*,张文清*,陈立东,“热电材料的热输运调控及其在微型器件中的应用”,物理42 (2013) 112-123 
 18. 刘灰礼,何颖,史迅*,郭向欣,陈立东*,“‘声子液体’热电材料研究进展”,科学通报58 (2013)2603-2608  

 top 

2012年

 1. Lidong Chen, Zhen Xiong, Ruiheng Liu, Wenqing Zhang, “Bulk Nanocomposites of Thermoelectric Materilas”, Materials, Preparation, and Characterization in Thermoelectrics, Edited by D. M. Rowe, CRC Press, 2012
 2. Huili Liu, Xun Shi, Fangfang Xu, Linlin Zhang, Wenqing Zhang, Lidong Chen, Qiang Li, Ctirad Uher, Tristan Day and G. Jeffrey Snyder, “Copper ion liquid-like thermoelectrics”, Nature Materials, 11 (2012), 422-425.
 3. Ruiheng Liu, Lili Xi, Huili Liu, Xun Shi, Wenqing Zhang, Lidong Chen, “Ternary compound CuInTe2: a promising thermoelectric material with diamond-like structure”, Chem. Comm., 48 (2012) 3818-3820.
 4. Lili Xi, Yubo Zhang, Xiaoya Shi, Jiong Yang, Xun Shi, Lidong Chen, and Wenqing Zhang*, “Chemical bonding, conductive network, and thermoelectric performance of the ternary semiconductors Cu2SnX3 (X = Se, S) from first principles”, Phys. Rev. B 86 (2012), 155201
 5. Pengfei Qiu, Ruiheng Liu, Jiong Yang, Xun Shi, Xiangyang Huang, Wenqing Zhang, Lidong Chen, “Thermoelectric properties of Ni-doped CeFe4Sb12 skutterudites”, J. Appl. Phys., 111(2012) 023705
 6. Hongliang Dong, Xiaoya Li, Yunshan Tang, Ji Zou, Xiangyang Huang, Yanfei Zhou, Wan Jiang, Guojun Zhang, Lidong Chen, “Fabrication and thermal aging behavior of skutterudites with silica-based composite protective coatings”, J. Alloys Comp., 527 (2012) 247-251.
 7. Jikun Chen, Xuchun Gui, Zewei Wang, Zhen Li, Rong Xiang, Kunlin Wang, Dehai, Wu, Xugui Xia, Yanfei Zhou, Qun Wang, Zikang Tang, Lidong Chen, “Superlow thermal conductivity 3D carbon nanotube network for thermoelectric applications”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 4 (2012) 81-86.
 8. Qun Wang, Qin Yao, Jiang Chang, Lidong Chen, “Enhanced thermoelectric properties of CNT/PANI composite nanofibers by highly orienting the arrangement of polymer chains”, J. Mater. Chem., 22 (2012), 17612-17618
 9.  Xugui Xia, Pengfei Qiu, Xun Shi, Xiaoya Li, Xiangyang Huang, Lidong Chen, “ High-temperature oxidation behavior of filled skutterudites YbyCo4Sb12”, J. Electron. Mater., 41 (2012) , 2225-2231.
 10. Tao Luo, Reiheng Liu, Pengfei Qiu, Yanfei Zhou, Zhiwei Lin, Yong Lei, Xun Shi, Wenqing Zhang, Lidong Chen, “Thermoelectric Properties of Heavy Rare Earth Filled Skutterudites DyyFexCo4-xSb12 “, J. Electron. Mater., 41 (2012), 3402-3410

 top 

 1. Yanzhong Pei, Xiaoya Shi, Aaron LaLonde, Heng Wang, Lidong Chen, G. Jeffrey Snyder, "Convergence of electronic bands for high performance bulk thermoelectric", Nature, 473 (2011), 66-69., 
 2. Xiaoya Shi, Yanzhong Pei, G. Jeffrey Snyder, Lidong Chen, “Optimized thermoelectric properties of Mo3Sb7-xTex with significant phonon scattering by electrons”, Energy Environ. Sci., 4 (2011), 4086-4095.
 3. Xun Shi, Jiong Yang, James R. Salvador, Miaofang Chi, Jung Y. Cho, Hsin Wang, Shengqiang Bai, Jihui Yang, Wenqing Zhang and Lidong Chen, "Multiple-filled Skutterudites: high thermoelectric figure of merit through separately optimizing electrical and thermal transports", J. Am. Chem. Soc., 133 (2011), 7837-7846. 
 4. Jikun Chen, Xiaoyuan Zhou, G. Jeffrey Snyder, Citrad. Uher, Nuofu Chen, Zhaoyin Wen, Jun Jin, Hongliang Dong, Pengfei Qiu, Yanfei Zhou, Xun Shi, Lidong Chen, “Direct tuning of electrical properties in nano-structured Bi2Se0.3Te2.7 by reversible electrochemical lithium reactions”, Chem. Commun., 47 (2011), 12173-12175.
 5. Zhengliang Sun, Shengcong Liufu, Ruiheng Liu, Xihong Chen, Lidong Chen, “A general strategy to bismuth chalcogenide films by chemical vapor transport”, J. Mater. Chem., 21 (2011), 2351-2355.
 6. Zhengliang Sun, Shengcong Liufu, Xihong Chen, Lidong Chen, “Tellurization: An Alternative Strategy to Construct Thermoelectric Bi2Te3 Films”, J. Phys. Chem. C, 115 (2011), 16167-16171.
 7. Jikun Chen, Zhengliang Sun, Yingjie Zhu, Nuofu Chen, Yanfei Zhou, Juan Ding, Xihong Chen, Lidong Chen, “Top-down Fabrication of Nano-scaled Bi2Se0.3Te2.7 Associated by Electrochemical Li Intercalation”, Dalton Trans., 40 (2011) 340-343.
 8. Zhengliang Sun, Shengcong Liufu, Xihong Chen, Lidong Chen, “Enhanced Thermoelectric Properties of Bi0.5Sb1.5Te3 Films by Chemical Vapor Transport Process”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 3 (2011), 1390-1393.
 9. Jinfeng Liu, Xiangyang Huang, Fei Li, Ruiheng Liu, Lidong Chen, “Low-Temperature Magnetic and Thermoelectric Properties of Layered Ca0.33CoO2 Crystals”, J. Phys. Soc. Jpn., 2011, 80 (7) 074802.
 10. Ruiheng Liu, Jiong Yang, Xihong Chen, Xun Shi, Lidong Chen, C. Uher, “p-Type skutterudites RxMyFe3CoSb12 (R, M = Ba, Ce, Nd, and Yb): Effectiveness of double-filling for the lattice thermal conductivity reduction”, Intermetallics, 19 (2011), 1747-1751.
 11. Fei Li, Xiangyang Huang, Zhengliang Sun, JA Ding, Jun Jiang, Wan Jiang, Lidong Chen, “Enhanced thermoelectric properties of n-type Bi2Te3-based nanocomposite fabricated by spark plasma sintering”, J. Alloy. Compd., 509 (2011), 4769-4773
 12. Pengfei Qiu, Xun Shi, Xihong Chen, Xiangyang Huang, Ruiheng Liu, Lidong Chen, “Effects of Sn-doping on the electrical and thermal transport properties of p-type Cerium filled skutterudites”, J. Alloy. Compd., 509 (2011), 1101-1105.
 13. Ruiheng Liu, Xihong Chen, Pengfei Qiu, Jingfeng Liu, Jiong Yang, Xiangyang Huang, Lidong Chen, “Low thermal conductivity and enhanced thermoelectric performance of Gd-filled skutterudites”, J. Appl. Phys., 109 (2011) 023719
 14. Ruiheng Liu, Pengfei Qiu, Xihong Chen, Xiangyang Huang, Lidong Chen, “Composition optimization of p-type skutterudites CeyFexCo4-xSb12 and YbyFexCo4-xSb12 ”, J. Mater. Res., 26 (2011), 1813-1819
 15. Xun Shi, Shengqiang Bai, Lili Xi, Jiong Yang, Wenqing Zhang, Lidong Chen, Jihui Yang, “Realization of high thermoelectric performance in n-type partially filled skutterudites”, J. Mater. Res., 26 (2011) 1745-1755
 16. Zhen Xiong, Lili Xi, Juan Ding, Xihong Chen, Xiangyang Huang, Hui Gu, Lidong Chen, and Wenqing Zhang, “Thermoelectric nanocomposite from the metastable void filling in caged skutterudite”, J. Mater. Res., 26 (2011) 1848-1856
 17. P. F. Qiu, J. Yang, R. H. Liu, X. Shi*, X. Y. Huang, G. J. Snyder, W. Zhang, and L. D. Chen, “High-temperature electrical and thermal transport properties of fully filled skutterudites RFe4Sb12 (R=Ca, Sr, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Eu, and Yb)” J. Appl. Phys., 109 (6) (2011), 063713
 18. Lidong Chen, Jihui Yang, H. Bottner, D. T. Morelli, R. Funahashi,  “International Conference on Thermoelectrics 2010 Foreword”, J. Electron. Mater., 40 (2011), 479-480.
 19. 史迅,席丽丽,杨炯,张文清*,陈立东,“热电材料研究中的基础物理问题”,物理,40 (11) (2011),710-718 

top

2010年

 1. Xun Shi, Jiong Yang, Shengqiang Bai, Jihui Yang, Hsin Wang, Miaofang Chi, James R. Salvador, Wenqing Zhang, Lidong Chen, Winnie Wong-Ng, “On the design of high efficiency thermoelectric clathrates through a systematic cross-substitution of framework elements”, Adv. Funct. Mater., 20 (2010) 755-763 
 2. Lili Xi, Jiong Yang, Caifei Lu, Zhigang Mei, Wenqing Zhang, Lidong Chen, “Systematic study of the multiple-element filling in caged skutterudite CoSb3”, Chem. Mater., 22 (2010) 2384-2394. 
 3. Xiaoya Shi, Lili Xi, Jing Fan, Wenqing Zhang, Lidong Chen,"Cu-Se bond network and thermoelectric compound with complex diamondlike structure", Chem. Mater., 22 (2010) 6029-6031.
 4. Qiu Pengfei, Yang Jiong, Huang Xiangyang, Chen Xihong, and Chen Lidong, “Effect of antisite defects on band structure and thermoelectric performance of ZrNiSn half-Heusler alloys”, Appl. Phys. Lett., 96 (2010) 152105 
 5. Shengqiang Bai, Xiangyang Huang, Lidong Chen, Wenqing Zhang, Xueying Zhao, Yanfei Zhou, “Thermoelectric properties of n-type SrxMyCo4Sb12 (M = Yb, Ba) double-?lled skutterudites”, Appl. Phys. A - Mater., 100 (2010) 1109-1114
 6. Qin Yao, Lidong Chen, Wenqing Zhang, Shengcong Liufu, and Xihong Chen, “Enhanced thermoelectric performance of single-walled carbon nanotubes/polyaniline hybrid nanocomposites”, ACS Nano, 4 (2010) 2445–2451 
 7. Zhen Xiong, Xihong Chen, Xiangyang Huang, Shengqiang Bai, Lidong Chen, “High thermoelectric performance of Yb0.26Co4Sb(12/y) GaSb nanocomposites originating from scattering electrons of low energy”, Acta Mater., 58 (2010) 3995–4002 
 8. Zhengliang Sun, Shengcong Liufu, Xihong Chen and Lidong Chen, “Controllable synthesis and electrochemical hydrogen storage properties of Bi2Se3 architectural structures”, Chem. Commun., 46 (2010) 3101–3103 
 9. Bai Shengqiang, Shi Xun, and Chen Lidong, “Lattice thermal transport in BaxREyCo4Sb12 (RE=Ce, Yb, and Eu) double-?lled skutterudites”, Appl. Phys. Lett., 96 (2010) 202102 

top

2009年

 1. L. Wang, L. D. Chen, X. H. Chen and W. B. Zhang, “Synthesis and thermoelectric properties of n-type Sr8Ga16?xGe30?y clathrates with different Ga/Ge ratios”, J. Phys. D: Appl. Phys., 42 (2009) 045113 
 2. X. Y. Shi, F. Q. Huang, M. L. Liu, and L. D. Chen, “Thermoelectric Properties of tetrahedrally bonded wide-gap stannite Compounds Cu2ZnSn1-xInxSe4”, Appl. Phys. Lett., 94 (2009) 122103 
 3. Lili Xi, Jiong Yang, Wenqing Zhang, Lidong Chen, and Jihui Yang, “Anomalous Dual-Element Filling in Partially Filled Skutterudites”, J. Am. Chem. Soc., 2009, 131 (15), 5560-5563 
 4. Qin Yao, Yingjie Zhu, Lidong Chen, Zhengliang Sun, Xihong Chen, “Microwave-assisted synthesis and characterization of Bi2Te3 nanosheets and nanotubes”, J. Alloy. Compd., 481 (2009) 91–95 
 5. Y. Z. Pei, J. Yang, L. D. Chen, W. Q. Zhang, J. R. Salvador, “Improving thermoelectric performance of caged compounds through light-element filling”, Appl. Phys. Lett., 95 (2009) 042101 
 6. P. F. Qiu, X. Y. Huang, X. H. Chen, L. D. Chen, “ Enhanced Thermoelectric Performance by the Combination of Alloying and Doping in TiCoSb-based Half-Heusler Compounds”, J. Appl. Phys., 102 (2009) 103705 
 7. Q. Wang, L. D. Chen, X. J. Liu, W. D. Yu, and X. M. Li, “Electric-field induced resistance behavior in Ag/Pr1-xCaxMnO3/Pt (x=0, 0.3, 1.0) heterostructures”, Appl. Phys. A, 96 (2009) 643-653 
 8. T. Wu, W. Jiang, X. Y. Li, S. Q. Bai, S. C. Liufu, L. D. Chen, “Effects of Ge doping on the thermoelectric properties of TiCoSb-based p-type half-Heusler compounds”, J. Alloy. Compd., 467 (2009) 590-594 
 9. D. G. Zhao, X. Y. Li, L. He, W. Jiang, L. D. Chen, “Interfacial evolution behavior and reliability evaluation of CoSb3/Ti/Mo-Cu thermoelectric joints during accelerated thermal aging”, J. Alloy. Compd., 477(2009)425-431 
 10. X. W. Hou, Y. F. Zhou, L. Wang, W. B. Zhang, W. Q. Zhang, L. D Chen, “Growth and thermoelectric properties of Ba8Ga16Ge30 clathrate crystals”, J. Alloy. Compd., 482 (2009) 544-547 
 11. X. Y. Shi, F. Q. Huang, M. L. Liu, and L. D. Chen, “Thermoelectric Properties of tetrahedrally bonded wide-gap stannite compounds Cu2ZnSn1-xInxSe4” , Appl. Phys. Lett., 94 (2009) 122103 
 12. L. Wang, L. D. Chen, X. H. Chen and W. B. Zhang, “Synthesis and thermoelectric properties of n-type Sr8Ga16-xGe30-y clathrates with different Ga/Ge ratios”, J. Phys. D: Appl. Phys., 42 (2009) 045113

top

2008年

 1. S. C. Liufu, L. D. Chen, Q. Yao, F. Q. Huang, “In situ assembly of CuxS quantum-dots into thin film: A highly conductive p-type transparent film”, J. Phys. Chem. C, 112 (2008) 12085-12088 
 2. Z. H. Wu, Q. Wang, W. D. Yu, X. J. Liu, X. M. Li, L. D. Chen, “Reversible change in magnetic moment and specific heat of La0.9Ca0.1MnO3 at different resistance states”, J. Phys. D: Appl. Phys., 41 (2008) 115001 
 3. Jiong Yang, Huanming Li, Ting Wu, Wenqing Zhang, Lidong Chen, and Jihui Yang, “Evaluation of Half-Heusler Compounds as Thermoelectric PE Materials Based on the Calculated Electrical Transport Properties”, Advanced Functional Materials, 18 (2008) 2880-2888 
 4. X. Shi, H. Kong, C.-P. Li, C. Uher, J. Yang, J. R. Salvador, H. Wang, L. Chen, W. Zhang, “Low thermal conductivity and high thermoelectric ?gure of merit in n-type BaxYbyCo4Sb12 double-?lled skutterudites” ,Appl. Phys. Lett., (2008)182101 
 5. X. Shi, W. Q. Zhang, L. D. Chen, J. H. Yang, C. Uher, “Thermodynamic analysis of the filling fraction limits for impurities in CoSb3 based on ab initio calculations”, Acta Mater., 56 (2008)1733-1740 
 6. D. S. Shang, L. D. Chen, Q. Wang, Z. H. Wu, W. Q. Zhang, X. M. LI, “Reversible multilevel resistance switching of Ag-La0.7Ca0.3MnO3-Pt heterostructures”, J. Mater. Res., 23 (2008) 302-307

top

2007年

 1. Ting Wu, Wan Jiang, Xiaoya Li, Yanfei Zhou, Lidong Chen, “Thermoelectric properties of p-type Fe-doped TiCoSb half-Heusler compounds”, J. Appl. Phys., 102(2007)103705 
 2. Sheng-Cong Liufu, Li-Dong Chen, Qin Yao, and Chun-Fen Wang, “Assembly of one dimensional nanorods into Bi2S3 films with enhanced thermoelectric transport properties”, Appl. Phys. Lett.,90 (2007) 112106 
 3. Jianfeng Zhang, Lianjun Wang, Lu Shi, Wan Jiang and Lidong Chen, “Rapid fabrication of Ti3SiC2-SiC nanocomposite using the spark plasma sintering-reactive synthesis (SPS-RS) method”, Scripta Mater., 56 (2007) P241 

top

2006年

 1. L. D. Chen, X. Y. Huang, M. Zhou, X. Shi, W. B. Zhang, “The high temperature thermoelectric performances of Zr0.5Hf0.5Ni0.8Pd0.2Sn0.99Sb0.01 alloy with nanophase inclusions”, J. Appl. Phys., 99 (2006) 064305 
 2. X. Y. Zhao, X. Shi, L. D. Chen, W. Q. Zhang, S. Q. Bai, Y. Z. Pei, and X. Y. Li,“Synthesis of YbyCo4Sb12/Yb2O3 composites and their thermoelectric properties”, Appl. Phys. Lett., 89 ( 2006) 092121 
 3. Y. Z. Pei, L. D. Chen, W. Zhang, X. Shi, S. Q. Bai, X. Y. Zhao, Z. G. Mei, and X. Y. Li, “Synthesis and thermoelectric properties of KyCo4Sb12 ”, Appl. Phys. Lett., 89 ( 2006) 221107 
 4. Y. Z. Pei, L. D. Chen, X. Y. Zhao, W. Q. Zhang, X. Y. Li, T. Goto, “Influence of Ir substitution on the thermoelectric properties of Ba0.3(IrxCo1-x)4Sb12 solid solutions” , Appl. Phys., A, 85 (2006) 451–455 
 5. Qun Wang, Dashan Shang, Zhihua Wu, Lidong Chen, and Xiaomin Li, “Positive” and “negative” electric-pulse-induced reversible resistance switching effect in Pr0.7Ca0.3MnO3 films”, Appl. Phys., A, 86 (2007) 357–360 
 6. D. S. Shang, Q. Wang, L. D. Chen, R. Dong, X. M. Li, and W. Q. Zhang, “ Effect of carrier trapping on the hysteretic current-voltage characteristics in Ag/La0.7Ca0.3MnO3/Pt heterostructures”, Phys. Rev. B, 73 (2006) 245427 
 7. X. Y. Zhao, X. Shi, L. D. Chen, W. Q. Zhang, W. B. Zhang and Y. Z. Pei, “Synthesis and thermoelectric properties of Sr-filled skutterudite SryCo4Sb12 ”, J. Appl. Phys., 99 (2006) 053711 

top

2005年及更早

 1. R. Dong, Q. Wang, L. D. Chen, D. S. Shang, T. L. Chen, X. M. Li, and W. Q. Zhang, “Retention behavior of the electric-pulse-induced reversible resistance change effect in Ag–La0.7Ca0.3MnO3–Pt sandwiches”, Appl. Phys. Lett., 86 (2005) 172107 
 2. Qin Yao, D. L. Wang, L. D. Chen, X. Shi, and M. Zhou, “Effects of partial substitution of transition metals for cobalt on the high-temperature thermoelectric properties of Ca3Co4O9+d ”, J. Appl. Phys., 97 (2005) 103905 
 3. X. Shi, W. Zhang, L. D. Chen, and J. Yang, “Filling Fraction Limit for Intrinsic Voids in Crystals: Doping in Skutterudites”, Phys. Rev. Lett., 95, (2005) 185503 
 4. Min Zhou , Lidong Chen, Wenqing Zhang, Chude Feng, “Disorder scattering effect on the high-temperature lattice thermal conductivity of TiCoSb-based half-Heusler compounds”, J. Appl. Phys., 98 ( 2005) 013708 

top

主要授权专利:

 1. 陈立东,曹钢,张建中,“笔记本电脑中央处理器致冷散热组件”,实用新型,专利号:01275856.6。
 2. 陈立东,柏胜强,山村章,荒木晖,吴燕青,“氮化铝与铜的高温钎焊方法”,发明专利,专利号:ZL 02136448.6。
 3. 陈立东,蒋俊,柏胜强,“一种碲化铋基热电材料的制备方法”,发明专利,专利号:ZL 03150425.6。
 4. L. Chen, J. Fan, S. Bai, J. Yang, "Fabrication method of CoSb3-based N- and P- legs of thermoelectric devices and the electrode materials”, US Patent No:7321157B2
 5. 陈立东,史迅,黄向阳,王东立,柏胜强,姚琴,蒋俊,“一种测量赛贝克系数用的样品支架和温差控制装置”,实用新型。专利号:ZL200420110412.2
 6. 陈立东,史迅,黄向阳,王东立,柏胜强,姚琴,蒋俊,“一种非平衡状态下赛贝克系数的测量系统及其方法”,发明专利。专利号:ZL200410084659.6
 7.  陈立东, 吴子华, 王群, 尚大山,电脉冲诱导的电阻可逆变化特性测试装置 ”,实用新型。专利号:ZL200620162583.9
 8. 周燕飞,李小亚,陈立东,赵德刚,“用于空间微重力环境下进行材料区熔生长的双层石英安瓿”,实用新型专利,ZL200720066563.6
 9. 陈立东,王群,董睿,李效明,“基于电阻变化的非挥发性存储器、切换方法及制备方法”,发明专利,ZL 200510027549.0
 10. 陈立东,裴艳中,柏胜强,赵雪盈, “一种碱金属原子填充锑化钴基方钴矿热电材料及其制备方法”,发明专利,发明专利,ZL200610030526.X
 11. 陈立东,吴汀,柏胜强,赵雪盈,“掺杂的钛钴锑基热电复合材料及其制备方法”,发明专利,ZL200610117816.8
 12. 陈立东,赵德刚,李小亚,夏绪贵,柏胜强,“一种锑化钴热电转换器件的制造方法”,发明专利,ZL200710044771.0.
 13. 陈立东,赵雪盈,柏胜强,史迅,“一种填充方钴矿基热电复合材料及其制备方法”,发明专利, ZL200610027340.9.
 14. 陈立东,赵德刚,李小亚,赵雪盈,柏胜强,“一种与锑化钴热电元件匹配的合金电极及一步法连接工艺”,发明专利,ZL200710037778.X
 15. 陈立东, 尚大山,王群,吴子华, “提高脉冲触发电阻式随机存储器抗疲劳特性的方法“,发明专利,ZL200710036454.4
 16. 陈立东、樊俊锋、陈立东、樊俊锋、柏胜强、史迅、黄向阳,“一种锑化钴基热电材料的电极材料及其制备方法”,发明专利,ZL200410024777.8
 17. 夏绪贵、李小亚、陈立东、唐云山、赵德刚、莫尼卡.拜克浩斯、何琳,“热电器件及其制作方法”发明专利,ZL200810207957.8
 18. 陈立东、孙正亮、刘付胜聪、陈喜红、赵德刚,“一种铋基储氢材料及其制备方法”,发明专利,ZL200910047339.6  
 19. 蔡艳红、唐云山、邓启煌、张建峰、王连军、江莞、陈立东,"多物理场疲劳性能测试系统及测试方法“,发明专利,ZL200910049500.3   
版权所有 © 高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室
地址:上海市长宁区定西路1295号 邮政编码:200050